Monthly Archives: June 2017

Годишно общо събрание на акционерите от 16 юни 2017 г.

Приложение към Годишния Финансов Отчет Годишен Финансов Отчет за 2017 г. Правила за работа на одитния комитет  за 2017 г. Политика за възнагражденията Уведомление по чл.116, ал.11 от ЗППЦК Списък на акционерите Протокол от ОСА  от  16.06.2017   
Read more