Monthly Archives: May 2018

Годишно общо събрание на акционерите от 29 юни 2018 г.

Актуализирана покана за свикване на ОСА Искане от Ралица Георгиева Маринова Публикация на поканата за свикване на ОСА Декларация на одитора Доклад за политиката на възнаграждения Доклад на директора за връзки с инвеститорите Доклад на одитора Доклад за дейността Доклад на одитния комитет Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия…
Read more

Финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС Декларации отговорни лица Допълнителна информация Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Счетоводна политика и обяснителни бележки /оповестявания  към Финансовия отчет Междинен доклад Форми КФН
Read more