Нашия блог

Финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.

  • by

Финансов отчет по МСС Форми КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен  доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Важна информация Регламент 596/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица

Финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС Форми на КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Важна информация Регламент 569/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица

Годишно общо събрание на акционерите от 16 юни 2017 г.

Приложение към Годишния Финансов Отчет Годишен Финансов Отчет за 2017 г. Правила за работа на одитния комитет  за 2017 г. Политика за възнагражденията Уведомление по чл.116, ал.11 от ЗППЦК Списък на акционерите Протокол от ОСА  от  16.06.2017