Годишен Финансов Отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет по МСС

Счетоводна политика  и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия  отчет

Доклад за дейността

Доклад и декларация одитор 

Форми КФН

Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2

Карта за самооценка по НККУ

Декларация за  корпоративно управление

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица