ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Годишен финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Доклад за  дейността

Доклад одитор

Декларация одитор

Форми КФН

Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2

Карта за  самооценка по НКУ

Декларация за корпоративно управление

Декларации отговорни в рамките на емитента лица