Годишно общо събрание на акционерите от 29 юни 2018 г.

Актуализирана покана за свикване на ОСА

Искане от Ралица Георгиева Маринова

Публикация на поканата за свикване на ОСА

Декларация на одитора

Доклад за политиката на възнаграждения

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитора

Доклад за дейността

Доклад на одитния комитет

Годишен финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Пълномощно юридически лица

Пълномощно физически лица

Протокол на СД за свикване на ОСА

Покана за свикване на ОСА