Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Юръп онлайн трейд АД

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД

Съветът на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД, ЕИК: 203889756, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 15.11.2018 г. от 10 часа на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред и проекти на решения:

  1. Обсъждане кандидатурата и избор на нов член на Съвета на Директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява кандидатурата на Деана Стефкова Борисова и избира за трети член на Съвета на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД .Деана Стефкова Борисова , постоянен адрес гр-София, ж.к Дружба 34, вх.Д, ет.3, ап.79 , професионална квалификация инженер по телекомуникации

Определя мандат от 5 години съгласно чл.233 , ал.1 от Търговдския закон .

    1. Обсъждане на предложение за продължаване на мандата на останалите два члена на Съвета на дирекотрите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД .

Проект на решение: Съгласно чл. 233 , ал..2 и ал.3 Обощото събрание на акционерите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД преизбира за 5 годишен мандат останалите два члена на Съвета на директорите, а именно Ралица Георгиева Маринова – Председател на Съвета на Директорите и Веселина Николова Давидова -заместник председател на СД.

3.Разни.protokol EOT nov1pokana EOT nova