otcheti

Годишно общо събрание на акционерите от 29 юни 2018 г.

  • by

Актуализирана покана за свикване на ОСА Искане от Ралица Георгиева Маринова Публикация на поканата за свикване на ОСА Декларация на одитора Доклад за политиката на възнаграждения Доклад на директора за връзки с инвеститорите Доклад на одитора Доклад за дейността Доклад на одитния комитет Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет Пълномощно юридически лица Пълномощно физически лица Протокол на СД за свикване на ОСА Покана… Read More »Годишно общо събрание на акционерите от 29 юни 2018 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС Декларации отговорни лица Допълнителна информация Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Счетоводна политика и обяснителни бележки /оповестявания  към Финансовия отчет Междинен доклад Форми КФН

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет Доклад за  дейността Доклад одитор Декларация одитор Форми КФН Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2 Карта за  самооценка по НКУ Декларация за корпоративно управление Декларации отговорни в рамките на емитента лица  

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС Форми КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки /оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.2 от Наредба  №2 Важна информация Регламентт596/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица