otcheti

Финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

Декларации отговорни лица Допълнителна информация Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33,ал.1, т.3 от Наредба №2 Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад  Финансов Отчет по МСС Форми КФН

Годишен Финансов Отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика  и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия  отчет Доклад за дейността Доклад и декларация одитор  Форми КФН Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2 Карта за самооценка по НККУ Декларация за  корпоративно управление Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Финансови за четвърто тримесечие на 2016 г.

  • by

Финансов отчет по МСС Междинен доклад Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Пояснителни бележки  на  МФО към 31122016 Форми КФН към 31122016 Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК