Uncategorized @bg

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет Доклад за  дейността Доклад одитор Декларация одитор Форми КФН Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2 Карта за  самооценка по НКУ Декларация за корпоративно управление Декларации отговорни в рамките на емитента лица  

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС Форми КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки /оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.2 от Наредба  №2 Важна информация Регламентт596/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица

Финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.

  • by

Финансов отчет по МСС Форми КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен  доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Важна информация Регламент 596/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица