Uncategorized @bg

Финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС Форми на КФН Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Важна информация Регламент 569/2014 Допълнителна информация Декларации отговорни лица

Годишно общо събрание на акционерите от 16 юни 2017 г.

Приложение към Годишния Финансов Отчет Годишен Финансов Отчет за 2017 г. Правила за работа на одитния комитет  за 2017 г. Политика за възнагражденията Уведомление по чл.116, ал.11 от ЗППЦК Списък на акционерите Протокол от ОСА  от  16.06.2017   

Финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

Декларации отговорни лица Допълнителна информация Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33,ал.1, т.3 от Наредба №2 Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към Финансовия отчет Междинен доклад  Финансов Отчет по МСС Форми КФН

Годишен Финансов Отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет по МСС Счетоводна политика  и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия  отчет Доклад за дейността Доклад и декларация одитор  Форми КФН Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба 2 Карта за самооценка по НККУ Декларация за  корпоративно управление Декларации от отговорните в рамките на емитента лица